Нормативные документы

Тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді сатып алу ережесі 2014 жылғы 30 тамызда №16 «Назарбаев Университеті» Қамқоршылық кеңесі 2020 жылғы 20 мамырда бекіткен өзгерістер мен толықтырулар САТЫП АЛУ ЕРЕЖЕСІ (201

Правила закупок товаров, работ, услуг утвержденные решением Попечительского совета «Назарбаев Университет» от 30.08.2014 г. (с изменениями и дополнениями по состоянию на 19.05.2020 г.)

Rules for Procurement of goods, works, services approved by resolution of the Board of Trustees of Nazarbayev University dd. 30.08.2014 (as amended as of 19.05.2020)

Rules for Procurement of goods, works, services approved by resolution of the Board of Trustees of Nazarbayev University dd. 30.08.2014 (as amended as of 24.08.2019)

Тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді сатып алу ережесі 2014 жылғы 30 тамызда №16 «Назарбаев Университеті» Қамқоршылық кеңесі 2019 жылғы 24 тамызда бекіткен өзгерістер мен толықтырулар САТЫП АЛУ ЕРЕЖЕСІ (2019 жылғы 24 тамыздағы берілген өзгерістермен және толықтырулармен)

Правила закупок товаров, работ, услуг утвержденные решением Попечительского совета «Назарбаев Университет» от 30.08.2014 г. (с изменениями и дополнениями по состоянию на 24.08.2019 г.)

Правила закупок товаров, работ, услуг  корпоративного фонда  «Фонд поддержки исследований и разработок в сфере искусственного интеллекта», утвержденные Попечительским советом от 23.05.2019г. № 2

«Назарбаев Университеті» дербес білім беру ұйымының Басқарушы кеңесінің 2018 жылғы 27 наурыздағы шешімімен бекітілген Сатып алу саясаты мен рәсімдерінің 4-тарауы «Мамандандырылған өнім берушілердің тізілімін жүргізуді іріктеу рәсімдері»

Chapter 4 “The procedure of selection and maintaining of register of specialized suppliers” of Procurement Policy and Procedures approved by decision of Managing Council of “Nazarbayev University” autonomous organization of education dd. March 27, 2018 № 27.03.18

Глава 4 «Процедуры отбора ведения реестра специализированных поставщиков» Политики и Процедур закупок, утвержденных решением Управляющего совета автономной организации образования «Назарбаев Университет» от 27 марта 2018 г. № 27.03.18

«Назарбаев Университеті» дербес білім беру ұйымының Басқарушы кеңесінің 2018 жылғы 27 наурыздағы шешімімен бекітілген Сатып алу саясаты мен рәсімдерінің 5-тарауы «Сенімсіз өнім берушілер тізбесін қалыптастыру және жүргізу рәсімі»

Chapter 5 “Procedure for generation and maintenance of the list of unreliable suppliers” of Procurement Policy and Procedures approved by decision of Managing Council of “Nazarbayev University” autonomous organization of education dd. March 27, 2018 № 27.03.18

Глава 5 «Процедура формирования и ведения перечня ненадежных поставщиков» Политики и Процедур закупок, утвержденных решением Управляющего cовета автономной организации образования «Назарбаев Университет» от 27 марта 2018 г. № 27.03.18

Правила закупок товаров, работ, услуг корпоративного фонда NAC Analytica

Реестр планируемых товаров, закупок и услуг на 2018 год (USM)

Глава 5 «Процедура формирования и ведения перечня ненадежных поставщиков» Политики и Процедур закупок, утвержденных решением Управляющего cовета автономной организации образования «Назарбаев Университет» от 27 марта 2018 г. № 27.03.18

Chapter 5 “Procedure for generation and maintenance of the list of unreliable suppliers” of Procurement Policy and Procedures approved by decision of Managing Council of “Nazarbayev University” autonomous organization of education dd. March 27, 2018 № 27.03.18

«Назарбаев Университеті» дербес білім беру ұйымының Басқарушы кеңесінің 2018 жылғы 27 наурыздағы шешімімен бекітілген Сатып алу саясаты мен рәсімдерінің 5-тарауы «Сенімсіз өнім берушілер тізбесін қалыптастыру және жүргізу рәсімі»

Глава 4 «Процедуры отбора ведения реестра специализированных поставщиков» Политики и Процедур закупок, утвержденных решением Управляющего совета автономной организации образования «Назарбаев Университет» от 27 марта 2018 г. № 27.03.18

Chapter 4 “The procedure of selection and maintaining of register of specialized suppliers” of Procurement Policy and Procedures approved by decision of Managing Council of “Nazarbayev University” autonomous organization of education dd. March 27, 2018 № 27.03.18

«Назарбаев Университеті» дербес білім беру ұйымының Басқарушы кеңесінің 2018 жылғы 27 наурыздағы шешімімен бекітілген Сатып алу саясаты мен рәсімдерінің 4-тарауы «Мамандандырылған өнім берушілердің тізілімін жүргізуді іріктеу рәсімдері»

Тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді сатып алу ережесі 2014 жылғы 30 тамызда №16 «Назарбаев Университеті» Қамқоршылық кеңесі 2017 жылғы 09 желтоқсанда бекіткен өзгерістер мен толықтырулар САТЫП АЛУ ЕРЕЖЕСІ (2017 жылғы 09 желтоқсандағы берілген өзгерістермен және толықтырулармен)

Rules for Procurement of goods, works, services approved by resolution of the Board of Trustees of Nazarbayev University dd. 30.08.2014 (as amended as of 09.12.2017)

Правила закупок товаров, работ, услуг утвержденные решением Попечительского совета «Назарбаев Университет» от 30.08.2014 г. (с изменениями и дополнениями по состоянию на 09.12.2017 г.)

Rules for Procurement of goods, works, services approved by resolution of the Board of Trustees of Nazarbayev University dd. 30.08.2014 (as amended as of 28.12.2016)

Правила закупок товаров, работ, услуг утвержденные решением Попечительского совета «Назарбаев Университет» от 30.08.2014 г. (с изменениями и дополнениями по состоянию на 28.12.2016 г.)

Rules for generation and maintenance of the list of unreliable potential suppliers (suppliers) of the autonomous organization of education “Nazarbayev University” and its organizations

Правила формирования и ведения перечня ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) автономной организации образования «Назарбаев Университет» и ее организаций

«Назарбаев Университеті» дербес білім беру ұйымы мен оның ұйымдарының Сенімсіз әлеуетті өнім берушілерінің (өнім берушілерінің) тізбесін қалыптастыру және жүргізу қағидалары

Rules of Procurement Goods, Works, Services №16 dd. August 30, 2014 (amended by the Board of Trustees of Nazarbayev University dated 28 December 2016)

Правила закупок товаров, работ, услуг, утвержденные решением Попечительского совета «Назарбаев Университет» от 30.08.2014г. № 16 (с изменениями и дополнениями от 28.12.2016г.)

Тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді сатып алу ережесі 2014 жылғы 30 тамызда №16 «Назарбаев Университеті» Қамқоршылық кеңесі 2016 жылғы 28 желтоқсанда бекіткен өзгерістер мен толықтырулар САТЫП АЛУ ЕРЕЖЕСІ (2016 жылғы 28 желтоқсандағы берілген өзгерістермен және толықтырулармен)

Rules for generation and maintenance of the list of unreliable potential suppliers (suppliers) of the autonomous organization of education “Nazarbayev University” and its organizations

«Назарбаев Университеті» дербес білім беру ұйымы мен оның ұйымдарының Сенімсіз әлеуетті өнім берушілерінің (өнім берушілерінің) тізбесін қалыптастыру және жүргізу қағидалары

Правила формирования и ведения перечня ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) автономной организации образования «Назарбаев Университет» и ее организаций

Тауарларды,жұмыстарды,көрсетілетін қызметтерді сатып алу жөніндегі үлгі тендерлік құжаттама 26.01.2016 ж

Standard tender documentation of goods, works and services dated from 26.01.2016

Типовая тендерная документация по закупке товаров, работ, услуг решение №26.01.16. от 26.01.2016 год

Тауарларды,жұмыстарды,қызметтерді сатып алу ережесі 2014 жылғы 30 тамызда №16 ( «Назарбаев Университеті» Қамқоршылық кеңесі 2015 жылғы 06 желтоқсанда бекіткен өзгерістер мен толықтырулар

Rules of Procurement Goods, Works,Services No.16 dd.August 30,2014 (amended by the Board of Trustees of Nazarbayev University dated 06 December 2015 No 21)

Правила закупок товаров,работ,услуг от 30 августа 2014 года, №16 (с изменениями и дополнениями,внесенными решением Попечительского совета «Назарбаев Университет» от 06 декабря 2015 года №21)

«Назарбаев Университеті» дербес білім беру ұйымының және оның ұйымдарының мамандандырылған өнім берушілерін таңдау қағидалары

Rules for selection of specialized suppliers of the autonomous organization of education «Nazarbaev University» and its organizations

Правила по выбору специализированных поставщиков «Назарбаев Университет» и его организаций

Rules for Procurement of Goods, Works, Services No. 16 dd. August 30, 2014 (amended by the Board of Trustees of Nazarbayev University dated 30 November 2014 No. 17)

Тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді сатып алу ережесі 2014 жылғы 30 тамызда № 16 («Назарбаев Университеті» Қамқоршылық кеңесі 2014 жылғы 30 қарашада № 17 бекіткен өзгерістер мен толықтырулар)

Правила закупок товаров, работ, услуг от 30 августа 2014 года № 16 (с изменениями и дополнениями, внесенными решением Попечительского совета «Назарбаев Университет» от 30 ноября 2014 года № 17)

RULES FOR PROCUREMENT OF GOODS, WORKS, SERVICES №16 on August 30, 2014

ТАУАРЛАРДЫ, ЖҰМЫСТАРДЫ, ҚЫЗМЕТТЕРДІ САТЫП АЛУ ЕРЕЖЕСІ

Правила закупок товаров, работ, услуг «Назарбаев Университет» от 30 августа 2014 года №16

Изменения и дополнения в Правила закупок товаров, работ, услуг, утв. решением Попечительского совета от 27 мая 2016 №6

Типовая тендерная документация по закупке товаров, работ, услуг от 18 февраля 2015

Правила закупок товаров, работ, услуг 11 февраля 2015 №2

Правила закупок АО «Национальный аналитический центр при Правительстве РК»

Rules of Procurement Goods, Works, Services №16 dd. August 30, 2014 (amended by the Board of Trustees of Nazarbayev University dated 28 December 2016)

Правила закупок товаров, работ, услуг, утвержденные решением Попечительского совета «Назарбаев Университет» от 30.08.2014г. № 16 (с изменениями и дополнениями от 28.12.2016г.)

Тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді сатып алу ережесі 2014 жылғы 30 тамызда №16 «Назарбаев Университеті» Қамқоршылық кеңесі 2016 жылғы 28 желтоқсанда бекіткен өзгерістер мен толықтырулар САТЫП АЛУ ЕРЕЖЕСІ (2016 жылғы 28 желтоқсандағы берілген өзгерістермен және толықтырулармен)

Rules for generation and maintenance of the list of unreliable potential suppliers (suppliers) of the autonomous organization of education “Nazarbayev University” and its organizations

«Назарбаев Университеті» дербес білім беру ұйымы мен оның ұйымдарының Сенімсіз әлеуетті өнім берушілерінің (өнім берушілерінің) тізбесін қалыптастыру және жүргізу қағидалары

Правила формирования и ведения перечня ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) автономной организации образования «Назарбаев Университет» и ее организаций

Тауарларды,жұмыстарды,көрсетілетін қызметтерді сатып алу жөніндегі үлгі тендерлік құжаттама 26_01_2016 ж

Standard tender documentation of goods, works and services dated from 26_01_2016

Типовая тендерная документация по закупке товаров, работ, услуг решение №26.01.16. от 26.01.2016 год

Тауарларды,жұмыстарды,қызметтерді сатып алу ережесі 2014 жылғы 30 тамызда №16 ( «Назарбаев Университеті» Қамқоршылық кеңесі 2015 жылғы 06 желтоқсанда бекіткен өзгерістер мен толықтырулар

Rules of Procurement Goods, Works,Services No.16 dd.August 30,2014 (amended by the Board of Trustees of Nazarbayev University dated 06 December 2015 No 21)

Правила закупок товаров,работ,услуг от 30 августа 2014 года, №16 (с изменениями и дополнениями,внесенными решением Попечительского совета «Назарбаев Университет» от 06 декабря 2015 года №21)

«Назарбаев Университеті» дербес білім беру ұйымының және оның ұйымдарының мамандандырылған өнім берушілерін таңдау қағидалары

Rules for selection of specialized suppliers of the autonomous organization of education «Nazarbaev University» and its organizations

Правила по выбору специализированных поставщиков «Назарбаев Университет» и его организаций

Rules for Procurement of Goods, Works, Services No. 16 dd. August 30, 2014 (amended by the Board of Trustees of Nazarbayev University dated 30 November 2014 No. 17)

Тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді сатып алу ережесі 2014 жылғы 30 тамызда № 16 («Назарбаев Университеті» Қамқоршылық кеңесі 2014 жылғы 30 қарашада № 17 бекіткен өзгерістер мен толықтырулар)

Правила закупок товаров, работ, услуг от 30 августа 2014 года № 16 (с изменениями и дополнениями, внесенными решением Попечительского совета «Назарбаев Университет» от 30 ноября 2014 года № 17)

ТАУАРЛАРДЫ, ЖҰМЫСТАРДЫ, ҚЫЗМЕТТЕРДІ САТЫП АЛУ ЕРЕЖЕСІ / ТАУАРЛАРДЫ, ЖҰМЫСТАРДЫ, ҚЫЗМЕТТЕРДІ САТЫП АЛУ ЕРЕЖЕСІ.docx

RULES FOR PROCUREMENT OF GOODS, WORKS, SERVICES №16 on August 30, 2014 / Правила закупок от 30.08.2014 (eng).pdf

Правила закупок товаров, работ, услуг «Назарбаев Университет» от 30 августа 2014 года №16

Типовая тендерная документация по закупке товаров, работ, услуг, решение № 30.09.14. от 30 сентября 2014 года

Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу жөніндегі үлгі тендерлік құжаттама

Standard tender documents for procurement of goods, works and services

ТАУАРЛАРДЫ, ЖҰМЫСТАРДЫ, ҚЫЗМЕТТЕРДІ САТЫП АЛУ ЕРЕЖЕСІ (30.03.2014 берілген өзгерістер мен толықтырулар)

RULES FOR PROCUREMENT OF GOODS, WORKS, SERVICES (as amended as of Marth 30, 2014)

ПРАВИЛА ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ АОО «НАЗАРБАЕВ УНИВЕРСИТЕТ»

СЕНІМСІЗ ӘЛЕУЕТТІ ӨНІМ БЕРУШІЛЕРДІҢ (ӨНІМ БЕРУШІЛЕРДІҢ) ТІЗБЕСІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ ЖӘНЕ ЖҮРГІЗУ ҚАҒИДАСЫ (22.10.2013 берілген өзгерістер мен толықтыруларымен)

RULES OF COMPILING AND KEEPING A LIST OF UNRELIABLE POTENTIAL SUPPLIERS (SUPPLIERS) (as amended as of October 22, 2013)

ПРАВИЛА ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ ПЕРЕЧНЯ НЕНАДЕЖНЫХ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКОВ (ПОСТАВЩИКОВ) «НАЗАРБАЕВ УНИВЕРСИТЕТ»

ПРАВИЛА ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ АО «НАЗАРБАЕВ УНИВЕРСИТЕТ» (С ИЗМЕНЕНИЯМИ, ВНЕСЕННЫМ РЕШЕНИЕМ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА ОТ 27.07.2011 ГОДА №2)

ПРАВИЛА ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ ПЕРЕЧНЯ НЕНАДЕЖНЫХ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКОВ (ПОСТАВЩИКОВ) АО «НАЗАРБАЕВ УНИВЕРСИТЕТ»

ПРАВИЛА ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ АО «НАЗАРБАЕВ УНИВЕРСИТЕТ» (С ИЗМЕНЕНИЯМИ, ВНЕСЕННЫМИ РЕШЕНИЕМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОТ 30.12.2010 ГОДА №8)

Выписка из протокола заочного заседания Совета директоров АО «Назарбаев Университет» от 30 декабря 2010 года №8 «Об утверждении изменений и дополнений в Правила закупок товаров, работ и услуг, осуществляемых АО «Назарбаев Университет» и организациями, пятьдесят и более процентов акций (долей участие) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Назарбаев Университет»

ПРАВИЛА ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «НАЗАРБАЕВ УНИВЕРСИТЕТ» И ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ПЯТЬДЕСЯТ И БОЛЕЕ ПРОЦЕНТОВ АКЦИЙ (ДОЛЕЙ УЧАСТИЯ) КОТОРЫХ ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО ПРИНАДЛЕЖАТ АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ «НАЗАРБАЕВ УНИВЕРСИТЕТ»

Правила закупок товаров,работ,услуг от 30 августа 2014 года, №16 (с изменениями и дополнениями,внесенными решением Попечительского совета «Назарбаев Университет» от 06 декабря 2015 года №21)

Rules of Procurement Goods, Works,Services No.16 dd.August 30,2014 (amended by the Board of Trustees of Nazarbayev University dated 06 December 2015 No 21)

Тауарларды,жұмыстарды,қызметтерді сатып алу ережесі 2014 жылғы 30 тамызда №16 ( «Назарбаев Университеті» Қамқоршылық кеңесі 2015 жылғы 06 желтоқсанда бекіткен өзгерістер мен толықтырулар

ПРАВИЛА ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ ПЕРЕЧНЯ НЕНАДЕЖНЫХ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКОВ (ПОСТАВЩИКОВ) «НАЗАРБАЕВ УНИВЕРСИТЕТ»

RULES OF COMPILING AND KEEPING A LIST OF UNRELIABLE POTENTIAL SUPPLIERS (SUPPLIERS) (as amended as of October 22, 2013)

СЕНІМСІЗ ӘЛЕУЕТТІ ӨНІМ БЕРУШІЛЕРДІҢ (ӨНІМ БЕРУШІЛЕРДІҢ) ТІЗБЕСІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ ЖӘНЕ ЖҮРГІЗУ ҚАҒИДАСЫ (22.10.2013 берілген өзгерістер мен толықтыруларымен)

Standard tender documents for procurement of goods, works and services

Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу жөніндегі үлгі тендерлік құжаттама

Правила закупок товаров, работ, услуг «Назарбаев Университет» от 30 августа 2014 года №16

RULES FOR PROCUREMENT OF GOODS, WORKS, SERVICES №16 on August 30, 2014

Типовая тендерная документация по закупке товаров, работ, услуг, решение № 30.09.14. от 30 сентября 2014 года

ТАУАРЛАРДЫ, ЖҰМЫСТАРДЫ, ҚЫЗМЕТТЕРДІ САТЫП АЛУ ЕРЕЖЕСІ

Правила по выбору специализированных поставщиков «Назарбаев Университет» и его организаций

Rules for selection of specialized suppliers of the autonomous organization of education «Nazarbaev University» and its organizations

«Назарбаев Университеті» дербес білім беру ұйымының және оның ұйымдарының мамандандырылған өнім берушілерін таңдау қағидалары

Правила закупок товаров, работ, услуг от 30 августа 2014 года № 16 (с изменениями и дополнениями, внесенными решением Попечительского совета «Назарбаев Университет» от 30 ноября 2014 года № 17)

Тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді сатып алу ережесі 2014 жылғы 30 тамызда № 16 («Назарбаев Университеті» Қамқоршылық кеңесі 2014 жылғы 30 қарашада № 17 бекіткен өзгерістер мен толықтырулар)

Rules for Procurement of Goods, Works, Services No. 16 dd. August 30, 2014 (amended by the Board of Trustees of Nazarbayev University dated 30 November 2014 No. 17)

ПРАВИЛА ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ АО «НАЗАРБАЕВ УНИВЕРСИТЕТ» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 02 декабря 2013 года)

ПРАВИЛА ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ АО «НАЗАРБАЕВ УНИВЕРСИТЕТ» (с изменениями по состоянию на 12 сентября 2013 года)

Выписка_из_протокола_6.2_.1_от_05_.06_.2012_

ПРАВИЛА ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ ПЕРЕЧНЯ НЕНАДЕЖНЫХ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКОВ (ПОСТАВЩИКОВ).

ПРАВИЛА ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ АОО «НАЗАРБАЕВ УНИВЕРСИТЕТ»

ПРАВИЛА ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ЧАСТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ «ЦЕНТР ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ» УТВЕРЖДЕННЫЕ РЕШЕНИЕМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОТ 18 МАРТА 2011 Г. (ПРОТОКОЛ №8)

Правила формирования и ведения перечня ненадежных поставщиков на 12.04.2016 года

Правила закупок от 30.08.2014 eng с изменениями и дополнениями от 06.12.2015

Правила закупок от 30.08.14г с изменениями и дополнениями от 06.12.2015 каз

Типовая тендерная документация

Правила закупок товаров,работ,услуг с изменениями на 06 декабря 2015 года №21

Standard tender documents for procurement of goods, works and services

Типовая тендерная документация по закупке товаров, работ, услуг от 30.09.2014 г. на каз

Типовая тендерная документация по закупке товаров, работ, услуг от 30 сентября 2014 года № 30.09.14. на 3 (трех) языках

RULES OF COMPILING AND KEEPING A LIST OF UNRELIABLE POTENTIAL SUPPLIERS SUPPLIERS

ПРАВИЛА ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ ПЕРЕЧНЯ НЕНАДЕЖНЫХ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКОВ (ПОСТАВЩИКОВ) на каз

Правила формирования и ведения перечня ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) от 05 июня 2012 года № 6.2.1.

Rules for selection of specialized suppliers of the autonomous organization of education Nazarbaev University and its organizations

Правила по выбору специализированных поставщиков Назарбаев Университет и его организаций

Правила по выбору специализированных поставщиков автономной организации образования «Назарбаев Университет» и его организаций от 05 мая 2015 года № 05.05.15

Правила закупок товаров, работ, услуг, утвержденные решением Попечительского совета «Назарбаев Университет» от 30 августа 2014 года № 16

Правила закупок товаров, работ, услуг, утвержденные решением Попечительского совета «Назарбаев Университет» от 30 августа 2014 года № 16

Правила закупок товаров, работ, услуг, утвержденные решением Попечительского совета «Назарбаев Университет» от 30 августа 2014 года № 16

Правила закупок товаров, работ, услуг утвержденных протоколом Попечительского совета автономной организации образования «Назарбаев Университет» от «10» декабря 2011 года № 3

Правила_осуществления_закупок_товаров,_работ_и_услуг,_осуществляемых_частным_учреждением

Выписка из протокола решения Исполнительного совета АО «Назарбаев Университет» от «11» мая 2011 года

Правила закупок товаров, работ и услуг, осуществляемых Частным учреждением «University Service Management»

«Назарбаев Университеті» дербес білім беру ұйымының және оның ұйымдарының мамандандырылған өнім берушілерін таңдау қағидалары

Rules for selection of specialized suppliers of the autonomous organization of education «Nazarbayev University» and its organizations

Правила по выбору специализированных поставщиков АОО Назарбаев Университет и его организаций

Сенімсіз әлеуетті өнім берушілердің (өнім берушілердің) тізбесін қалыптастыру және жүргізу қағидасы

Rules of compiling and keeping a list of unreliable potential suppliers (suppliers)_as amended as of October 22, 2013

Правила формирования и ведения перечня ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков)_с изм. от 22.10.2013г.

Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу жөніндегі үлгі тендерлік құжаттама

Standard tender documents for procurement of goods, works, services

Типовая тендерная документация по закупке товаров, работ, услуг

Тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді сатып алу ережесі (2014.11.30 берілген өзгерістер мен толықтырулармен)

Rules for procurement of goods, works, services (as amended as of November 30, 2014)

Правила закупок товаров, работ, услуг с изменениями от 30.11.2014г.

Правила_ТРУ_от_10.12__.2011__

Правила_закупок_товаров,_работ_и_услуг_ЧУ_NULITS_

Правила_закупок_ЧУ_ЦОП

правила_госзакупок_НУ_от_10.12_.2011_