Департамент

Лауазымы

Электр. пошта
Zbakenov@nu.edu.kz
Веб-сайт
https://nu.edu.kz/faculty/zhumabay-bakenov