Zhumabay Bakenov

Department

Title
Professor
Email
Zbakenov@nu.edu.kz
Website
https://nu.edu.kz/faculty/zhumabay-bakenov