Zhumabay Bakenov

Department

Email
Zbakenov@nu.edu.kz